KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest firma The Owl Conor Monaghan, NIP: 713-308-79-72,
 • Państwa dane pozyskaliśmy z legalnych, ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa,
 • Zgodnie z przepisami macie Państwo następujące prawa względem swoich danych:
  • żądanie dostępu do danych osobowych,
  • poprawianie danych osobowych,
  • żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.

Powyższe prawa przysługują o ile w stosunku do Państwa danych nie jest realizowany inny obowiązek prawny wynikający np. z Kodeksu Pracy czy z konieczności realizacji umowy współpracy.

 • Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie w celach w jakich zostały przez Państwa dobrowolnie podane bądź w celach jakie są wymagane przez inne, obowiązujące przepisy prawne,
 • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, np. profilowaniu,
 • Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji kiedy wymagają tego inne, obowiązujące przepisy prawne lub wyraziliście Państwo zgodę na ich przekazanie,
 • W sprawach przysługujących Państwu praw prosimy o pisemny kontakt z Administratorem na adres poczty e-mail: angielski@english-yes.pl
 • Państwa dane przechowywane są przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowana była usługa.

Żądanie odnośnie danych osobowych. Plik pdf do pobrania